سرپل (166)

خبر های تازه

فراغت ۱۰۰ تن ازکورس‌های حرفه‌ای در سرپل

شنبه, 30 جدی 1396 ساعت 14:42

به تعداد ۱۰۰ تن از دختران و پسران جوان در سرپل در کورس‌های ۶ ماهۀ آموزش گلدوزی، خیاطی، آرایش‌گری، مبل‌سازی، کمپیوتر، فلزکاری، برق و نل دوانی اشتراک کرده و روز گذشته طی مراسمی از این کورس‌‌ها فارغ و وسایل کار دریافت کردند.

تطبیق ۴۲ پروژۀ توسعه‌ای در سرپل

یکشنبه, 24 جدی 1396 ساعت 10:21

در ۳ ماه گذشته کار تطبیق ۴۲ پروژۀ توسعه‌ای در ولایت سرپل تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده‌اند.

کشته شدن برادر والی نام‌نهاد پیشین طالبان برای سرپل

شنبه, 23 جدی 1396 ساعت 15:30

برادر داملا نادر والی نام‌نهاد پیشین طالبان برای سرپل کشته شد.

هند به فرزندان شهیدان نبرد‌های اخیر در سرپل پرورشگاه می‌سازد

پنج شنبه, 21 جدی 1396 ساعت 10:02

رئيس کار، اموراجتماعتی، شهدا و معلولین ولایت سرپل می‌گوید که هند کارساخت یک پرورشگاه را ۳ ماه پیش دراین ولایت آغاز کرده است تا پس از تکمیل کار آن، ۲۰۰ تن از فرزندان یتیمی شهیدان نبردهای اخیر دراین ولایت درآن تحت آموزش و پروش قرارگیرند.

مطالب مشهور

به تعداد ۱۰۰ تن از دختران و پسران جوان در…
کار تطبیق ۲ پروژ‌ۀ توسعه‌ای ازطریق ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت…
یازده‌تن از مخالفان مسلح دولت ازجنگ و خشونت در برابر…
در ۳ ماه گذشته کار تطبیق ۴۲ پروژۀ توسعه‌ای در…