پرنت د افغان ملي امنیتي ځواکونو مجله (43)

د ورځې مهم خبرونه

ددغې ګڼې ډوڼلوډول
ددغې ګڼې ډوڼلوډول
ددغې ګڼې ډوڼلوډول
ددغې ګڼې ډوڼلوډول

مونږ سره یو ځای شئ